سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل اول:کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

 • اظهار و تشریح موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
 • ضرورت و اهمیت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………7
 • اهداف انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
 • فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
 • سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
 • قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-7-1- قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-7-1- قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………10

 • روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
 • تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-1- کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-9-1- خودکارآمدی کارآفرینانه…………………………………………………………………………………………………………………………………10

3-9-1- قصد کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………12

1-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2- مفهوم‌شناسی کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………………….13

 • مفهوم کارآفرینی از دیدگاه علوم رفتاری…………………………………………………………………………………………………………..18
 • قصد کارآفرینانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

5-2- خودکارآمدی کارآفرینانه……………………………………………………………………………………………………………………………………27

 • مدل‌های قصد کارآفرینی و خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………………36

1-6-2- مدل بوید و وزیکیس…………………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-6-2- مدل آجزن و شاپیرو……………………………………………………………………………………………………………………………………..38

3-6-2- مدل لینان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

4-6-2- مدل مفهومی قصد کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………44

5-6-2- مدل فرآیند کارآفرین نوظهور……………………………………………………………………………………………………………………….47

 • مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

 • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

1-2-3- پژوهش کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-2-3- پژوهش توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………51

3-3- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

4-3- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..53

 • روایی و پایایی پرسش‌نامه…………………………………………………………………………………………………………………………….54
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-3- آزمون روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

2-5-3- آزمون پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

6-3- مقیاس‌های مورد بهره گیری در پرسش‌نامه……………………………………………………………………………………………………….57

7-3- سوالات پرسش‌نامه به تفکیک متغیرها………………………………………………………………………………………………………….58

8-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

9-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

10-3- روش یا روش‌های نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………..60

11-3- تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

12-3- روش تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها………………………………………………………………………………………………….61

1-4- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………62

 • نتایج به‌دست آمده از پرسش‌نامه…………………………………………………………………………………………………………………..64
 • یافته‌های تحلیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

1-3-4- آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………70

2-3-4- تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

4-4- سایر یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….78

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….81

1-5- نتایج مطالعه یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………82

2-5- تحلیل سایر یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..85

3-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

1-3-5- پیشنهادات کاربردی……………………………………..

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.