سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

مطالعه­ها نشان می دهد در سال­های اخیر گرایش به کارآفرینی و مباحث مربوط به آن در کشور افزایش چشمگیری داشته می باشد. از میان مسائل مطرح در کارآفرینی می توان به قصد کارآفرینی به عنوان مهمترین عامل پیش­بینی کننده فعالیت­های کارآفرینانه در جامعه تصریح نمود. قصد کارآفرینانه یکی از متغیرهای مهم در پژوهش سالانه دیده­بان جهانی کارآفرینی به حساب می آید. از این رو مطالعه عوامل موثر برقصد و تقویت آن می تواند منجر به افزایش اندازه قصد کارآفرینی در جامعه گردد. در میان این عوامل خودکارآمدی کارآفرینانه به عنوان یکی از عوامل موثر و مهم در قصد اظهار می گردد. خودکارآمدی دارای شش شاخص عمده می باشد که با آنها سنجش می گردد.

در پژوهش پیش رو، تنها دو متغیر امکان عینی (خودکارامدی) و قصد کارآفرینی از مدل لینان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان در حال تحصیل در رشته های مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می دهند. یک نمونه 294 نفری از دانشجویان رشته های گوناگون مدیریت با بهره گیری از فرمول  انتخاب شده می باشد .

در این پژوهش ما بر اساس شش شاخص مهارت شناخت فرصت های بازار و توسعه محصول جدید ، مهارت ایجاد محیط نوآورانه کارآفرینی ، مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران، مهارت شناسایی هدف اصلی ، مهارت رویارویی با چالش های غیر منتظره و مهارت توسعه منابع انسانی که توسط دی نابل و همکاران اظهار شده می باشد و با بهره گیری از مدل لینان در آن به تاثیر مستقیم خودکارآمدی بر قصد تصریح دارد به مطالعه تاثیر خودکارآمدی برقصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه پرداخته ایم.

نتایج مطالعه ها نشان می دهد هر شش شاخص تاثیر مثبت و معناداری در قصد کارآفرینی دارند .همچنین از میان شاخص ها مهارت شناخت فرصت های بازار و توسعه محصول جدید و مهارت شناسایی هدف اصلی سهم بیشتری در پیش بینی قصد کارآفرینی دارند.

واژه های کلیدی: کارآفرینی، قصد کارآفرینانه، خودکارآمدی کارآفرینانه

فهرست مطالب

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.