سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

– پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………..86

2-3-5- پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی………………………………………………………………………………………………………………..87

4-5- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….87

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

پیوست یک:پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

فهرست جداول

جدول 1-2- سیر تکامل مفهوم کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………….16

جدول 1-3- تقسیم بندی سوالات بر اساس متغیرها…………………………………………………………………………………………………54

جدول2-3- مقدار آلفای کرونباخ هر متغیر…………………………………………………………………………………………………………………56

جدول3-3- انواع مقیاس های اندازه گیری متغیرها…………………………………………………………………………………………………..57

جدول1-4- توزیع فراوانی و درصد جنسیت……………………………………………………………………………………………………………….62

جدول2-4- توزیع فراوانی و مقطع تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………63

جدول3-4- توزیع فراوانی و وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………………………………………..64

جدول4-4- مطالعه ارتباط میان قصد کارآفرینانه و توسعه محصول جدید………………………………………………………………..70

جدول5-4- مطالعه ارتباط میان قصد کارآفرینانه و ساخت محیط نوآورانه……………………………………………………………….71

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول6-4- مطالعه ارتباط میان قصد کارآفرینانه و ارتباط با سرمایه گذاران………………………………………………………………72

جدول7-4- مطالعه ارتباط میان قصد کارآفرینانه و شناسایی هدف اصلی………………………………………………………………….73

جدول8-4- مطالعه ارتباط میان قصد کارآفرینانه و رویارویی با چالشهای غیر منتظره……………………………………………..74

جدول9-4- مطالعه ارتباط میان قصد کارآفرینانه و توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………75

جدول10-4- اختصار مدل  رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………..76

جدول11-4- تحلیل واریانس……………………………………………………………………………………………………………………………………..76

جدول12-4- ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون……………………………………………………………………………………….77

جدول13-4- آمار توصیفی مربوط به وضعیت موجود متغیرها…………………………………………………………………………………79

جدول14-4- نتایج آزمون t یک نمونه ای………………………………………………………………………………………………………………..79

جدول15-4- ارتباط میان قصد کارآفرینانه و وضعیت اشتغال…………………………………………………………………………………..80

جدول16-4- آزمون پیرسون برای ارتباط قصد کارآفرینانه و وضعیت اشتغال………………………………………………………….80

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.